o projekte

GARANT PROJEKTU
Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD.

Garantom projektu je košický pomocný biskup a predseda Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých Mons. Marek Forgáč.  Po oslovení televíziou LUX , zobral záštitu nad projektom, následne oslovil tím ľudí, ktorí zastrešovali jeho odbornú časť.  Aktívne spolupracoval pri celej tvorbe a poskytoval odborné konzultácie jednotlivým jej členom.    

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková PhD., ako expertka na túto problematiku, pripravila koncept a rámcový obsah videí tak, aby ponúkli orientáciu pre veriacich ľudí, ktorých sa téma sexuálneho zneužívania detí rôznymi spôsobmi dotýka. V celom procese tvorby relácie sa aktívne podieľala na pripomienkovaní textov k jednotlivým dielom, a poskytovala aj konzultácie tímu, ktorý v TV Lux na projekte pracoval.

Finálny obsah jednotlivých dielov relácie zostavili ľudia z rôznych profesií, ktorí sa tejto problematike odborne venujú.

Tím odborníkov

Košický pomocný biskup a predseda Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi. Študoval psychológiu na Gregorovej univerzite v Ríme a na Trnavskej univerzite v Trnave. Angažuje sa v oblasti skúmania vhodnosti kandidátov na kňazstvo.

Docentka v odbore sociálna práca, lektorka, supervízorka, výskumníčka, autorka publikácií. Problematike sexuálneho zneužívania detí sa intenzívne venuje od roku 2003. Ako expertka na problematiku spolupracuje s viacerými štátnymi i neštátnymi inštitúciami.

Odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity v Trnave, zároveň pracuje ako psychológ a terapeut v Centre celého človeka Enoia v Považskej Bystrici. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti. S obeťami sexuálneho zneužívania pracuje od roku 2017.

Zaoberá sa prevenciou a aj pomocou obetiam sexuálneho zneužívania. Vedie školenia, semináre v oblasti ochrany maloletých. Spolupracuje s Gregorovou univerzitou v Ríme, s Centrom Ochrony Dziecka v Krakove, Pápežskou komisiou na ochranu maloletých a inými inštitúciami, ktoré sa venujú práci na ochranu maloletých.

Rímskokatolícky kňaz, cirkevný právnik, absolvent diplomovaného kurzu Safeguarding v Ríme, riaditeľ centra na ochranu maloletých a tajomník Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi.

Saleziánsky kňaz, v službe vikára provinciála saleziánov na Slovensku je zodpovedný za ochranu detí a zraniteľných dospelých vo vlastnej reholi.  Zodpovedá za implementáciu preventívnych programov ochrany detí pred zneužívaním v saleziánskej rodine. Je členom Komisie KBS pre ochranu maloletých.

Vyštudovala právo na Trnavskej univerzite v Trnave a na Oxford Brooks University v Oxforde. Problematike obetí trestných činov sa aktívne venuje viac ako 7 rokov. Je členkou Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi.

Členka Spoločnosti sociálnych sestier. Ukončila štúdium pastorálneho poradenstva v USA. Ukončila certifikované štúdium SAFEGUARDING. Vo svojom odbornom poradenstve sa venuje sprevádzaniu zasvätených ľudí v kríze stredného veku a obetiam sexuálneho zneužívania.

Kňaz Banskobystrickej diecézy, morálny teológ, bývalý rektor kňazského seminára. V rokoch 2018 až 2023 bol členom Komisie KBS na ochranu maloletých. S problematikou zneužívania sa stretol ešte počas svojich teologických štúdií v Írsku v druhej polovici 90. rokoch 20. storočia.

Sociálna poradkyňa a riaditeľka neziskovej organizácie Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o., kontaktná osoba Banskobystrického biskupstva pre prípady sexuálneho zneužívania.